PRAVILA
i upute

VAŽNI DATUMI

Croatian Student Summit 19:
9. - 12. travnja, 2024.
Otvaranje prijava sažetka:
26. siječnja 2024.
Rok za prijavu sažetaka:
26. veljače 2024.

Ukoliko se na kongres želite prijaviti isključivo kao pasivni sudionik, registrirajte se ovdje. Daljnje upute namijenjene su za aktivne sudionike kongresa.

Kongresne knjižice sažetaka prethodnih godina dostupne su za preuzimanje i možete ih pronaći ovdje

Opća PRAVILA

 • Svi sažetci i e-posteri moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku.
 • Znanstveno-programski odbor CROSS-a pregledat će sve zaprimljene sažetke. Nakon potvrde o prihvaćenosti sažetka podnositelj će dobiti upute o daljnjim koracima te informacije o rasporedu izlaganja.
 • Kongresna knjižica sažetaka sadržavat će opise plenarnih predavanja, prihvaćene i prezentirane sažetke za e-poster prezentacije te sažetke radionica.
 • Svi sažetci moraju biti predani i prezentirani na engleskom jeziku prikladnom za objavljivanje (pravopisno ispravni i bez gramatičkih pogrešaka).
 • Sažetci koji sadržavaju veći broj jezičnih pogrešaka neće biti prihvaćeni.
 • Sažetci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani ni prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije CROSS-a. Sažetci koji sadržavaju izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati niti će biti prihvaćeni za prezentiranje.
 • Svaka osoba smije prijaviti najviše 1 sažetak kao prvi autor. U slučaju većeg broja prijavljenih sažetaka, najviše će 1 biti prihvaćen za svakog prvog autora. Također, sudionici smiju biti koautori na najviše 2 sažetka. Prethodno se ne odnosi na mentore.
 • Jedan sažetak smije sadržavati 1 prvog autora i 3 koautora. Prethodno se ne odnosi na mentore.
 • Po prijavi autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne. Autor prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati ni ispravljati te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen.
 • Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanje njegova rada (npr. u kongresnoj knjižici sažetaka, na internetskoj stranici CROSS-a, u svrhu ostale promidžbe itd.).
 • Izlažući autori prihvaćenih sažetaka dužni su u objavljenom roku učitati svoje e-postere za prezentacije. U protivnom njihovi će sažetci biti isključeni iz kongresne knjižice sažetaka.
 • Podnositelj prijave sažetka („Podnositelj“) mora biti jedini autor rada ili mora biti vlasnik prava na sve informacije i sadržaj koji su predani na CROSS 19 (“Organizatori”). Objavljivanjem sažetka ne krše se nikakva prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualnog vlasništva. Podnositelj Organizatorima daje besplatno, neekskluzivno i neopozivo pravo na upotrebu, reprodukciju, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje te prikazivanje sadržaja rada.
 • Organizatori zadržavaju pravo na zabranu objave svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima.
 • Podnositelj potvrđuje da su informacije o kontaktu odgovarajućeg autora spremljene u sustav ispravne. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati ostale koautore o statusu sažetka.
 • Napomena: potrebno je pri prijavi autora prijaviti i mentore (mentori nisu studenti)

Upute za prijavu sažetka

Pažljivo pročitajte upute prije prijave Vašeg sažetka. Sažetci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani. Sažetci koji nisu zadovoljili zadanu strukturu ili sadržavaju veći broj jezičnih grešaka također neće biti razmatrani.
Naslov sažetka ograničen je na 20 riječi, a tekst sažetka na 250 riječi.
Sažetak mora sadržavati od 3 do 5 ključnih riječi, razdvojene točka zarezom, te navedene po “Medical Subject Headings - MeSH”.
Svaki sažetak mora biti svrstan u jednu od specifičnih kategorija. Prilikom prijave, potrebno je odrediti kategoriju najprikladniju Vašem sažetku:
 1. Bazična znanost
 2. Kliničko istraživanje
 3. Pregledni rad
 4. Prikaz slučaja
 5. Ostalo
Sažetci trebaju biti strukturirani i sadržavati:
 • UVOD/CILJ u kojima se kratko predstavlja značaj teme i navode ciljevi istraživanja
 • MATERIJALI I METODE koji opisuju primjenjenu metodologiju iz koje se jasno može vidjeti na koji su način prikupljeni i analizirani podaci
 • REZULTATI koji daju jasan prikaz glavnih rezultata istraživanja
 • ZAKLJUČAK koji treba predstavljati odgovor na hipotezu na osnovu iznesenih rezultata

Sažetci koji pripadaju kategoriji Prikaz slučaja trebaju sadržavati sljedeće odlomke: UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, ZAKLJUČAK.

Ukoliko ste proučili opća pravila i navedene upute za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

Znanstveno-programski odbor će obavijest o prihvaćanju sažetaka poslati najkasnije do 20. ožujka 2023. Imajte na umu da prijavljeni sažetak, čak i ako je prihvaćen od Znanstveno-programskog odbora, neće biti uključen u program Kongresa, kongresnu knjižicu sažetaka te e-poster prezentacije ukoliko ne izvršite proces registracije. Rok za registraciju sudionika je 1. travnja 2023.

E-poster prezentacije

Elektronički posteri ili e-posteri slični su tradicionalnim papirnatim posterima, osim što se prikazuju na projektoru. Time je svim sudionicima omogućeno elektroničko pregledavanje postera tijekom cijelog kongresa. E-posteri ne zahtijevaju printanje ni proizvodnju dodatnih materijala jer će cijeli rad biti prezentiran elektronički.

Projektori koji će biti korišteni za poster prezentacije bit će orijentirani horizontalno, najveća je moguća rezolucija 1940 (širina) x 1080 (visina) piksela (51,3 cm širina x 28,6 cm visina) omjera 16:9. Veličina naslova postera mora iznositi 48, imena autora 19 te njihove afilijacije i reference (na dnu postera) 14, a najmanja veličina fonta teksta postera iznosi 16. Poster mora sadržavati logotipove CROSS-a te fakulteta i/ili znanstvene ustanove autora. Poster može sadržavati neograničen broj slika i grafičkih prikaza s ispod navedenim opisom.

Svi autori bit će dodatno kontaktirani u vezi s pripremom i tehničkim detaljima e-postera nakon potvrde o prihvaćanju sažetka.

Sudionici će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja e-poster prezentacija.

Ispod teksta nalazi se prijedlog postera. Napominjemo da se autori ne moraju pridržavati izgleda postera, pozadine, rasporeda teksta i grafičkih prikaza!

CROSS 19 / 9. - 12. travnja, 2024.