PRAVILA
i upute

Važni datumi

Croatian Student Summit 15:
9.-12. TRAVNJA
2019
Otvaranje prijava sažetaka:
Studeni
2018
Rok za prijavu sažetaka:
1. ožujka
2019

Ukoliko se na kongres želite prijaviti isključivo kao pasivni sudionik, registrirajte se ovdje. Daljnje upute namijenjene su za aktivne sudionike kongresa.

Kongresne knjižice sažetaka prethodnih godina dostupne su za preuzimanje i možete ih pronaći ovdje

Opća

PRAVILA

 • Svi sažeci i e-posteri moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku.
 • Znanstveni odbor CROSS-a pregledat će sve zaprimljene sažetke. Nakon potvrde o prihvaćenosti sažetka, podnositelj će dobiti upute o daljnjim koracima te informacije o rasporedu izlaganja.
 • Kongresna knjižica sažetaka sadržavat će opise plenarnih predavanja, prihvaćene sažetke za e-poster prezentacije te sažetke radionica.
 • Svi sažeci moraju biti predani na engleskom jeziku prikladnim za objavljivanje (pravopisno ispravni i bez gramatičkih pogrešaka). Ako mislite da Vam je potrebna pomoć, molimo Vas da se prije prijave obratite kolegi kojemu je engleski materinji jezik ili profesoru/ici engleskog jezika.
 • Svi sažeci moraju biti prijavljeni i prezentirani na engleskom jeziku prikladnim za objavljivanje (pravopisno ispravni i bez gramatičkih pogrešaka). Sažeci koji sadržavaju veći broj jezičnih grešaka neće biti prihvaćeni.
 • Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije CROSS-a. Sažeci koji sadržavaju izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentiranje.
 • Svaka osoba smije prijaviti najviše 2 sažetka kao izlažući autor. U slučaju većeg broja prijavljenih sažetaka, najviše 2 će biti prihvaćeno za svakog izlažućeg autora.
 • Po prijavi, autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne. Autor prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati niti ispravljati te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen.
 • Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanje njegovog rada (npr. u kongresnoj knjižici sažetaka, na internet stranici CROSS-a, u svrhu ostale promidžbe, itd.).
 • Podnositelj prijave sažetka („Podnositelj“) mora biti jedini autor rada ili mora biti vlasnik prava na sve informacije i sadržaj koji su predani na CROSS 15 (“Organizatori”). Objavljivanjem sažetka ne krše se nikakva prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva. Podnositelj Organizatorima daje besplatno, neekskluzivno i neopozivo pravo na upotrebu, reprodukciju, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje te prikazivanje sadržaja rada.
 • Organizatori zadržavaju pravo na zabranu objave svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima.
 • Podnositelj potvrđuje da su informacije o kontaktu odgovarajućeg autora spremljene u sustav ispravne. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati ostale koautore o statusu sažetka.

Upute

za prijavu sažetka

Pažljivo pročitajte upute prije prijave Vašeg sažetka. Sažeci pristigli nakon roka za prijavu neće biti razmatrani. Sažeci koji nisu zadovoljili zadanu strukturu ili sadržavaju veći broj jezičnih grešaka također neće biti razmatrani.
Naslov sažetka ograničen je na 20 riječi, a tekst sažetka na 250 riječi
Svaki sažetak mora biti svrstan u jednu od specifičnih kategorija. Prilikom prijave, potrebno je odrediti kategoriju najprikladniju Vašem sažetku:
 1. Bazična znanost
 2. Kliničko Istraživanje
 3. Pregledni rad
 4. Prikaz slučaja
 5. Ostalo
Sažeci trebaju biti strukturirani i sadržavati:
 • UVOD/CILJ u kojima se kratko predstavlja značaj teme i navode ciljevi istraživanja
 • MATERIJALI I METODE koji opisuju primijenjenu metodologiju iz koje se jasno može vidjeti na koji su način prikupljeni i analizirani podaci
 • REZULTATI koji daju jasan prikaz glavnih rezultata istraživanja
 • ZAKLJUČAK koji treba predstavljati odgovor na hipotezu na osnovu iznesenih rezultata

Sažeci koji pripadaju kategoriji Prikaz slučaja trebaju sadržavati sljedeće: UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, ZAKLJUČAK.

Ukoliko ste proučili opća pravila i navedene upute za prijavu, sažetak prijavite ovdje.

nanstveni odbor će obavijest o prihvaćanju sažetaka poslati najkasnije do 15. ožujka 2019. Imajte na umu da prijavljeni sažetak, čak i ako je prihvaćen od strane Znanstvenog odbora, neće biti uključen u program kongresa, kongresnu knjižicu sažetaka te e-poster prezentacije ukoliko ne izvršite proces registracije. Rok za registraciju sudionika je 20. ožujka 2019.

E-poster prezentacije

Elektronički posteri ili e-posteri slični su tradicionalnim papirnatim posterima, osim što se prikazuju na LCD televizorima. Time je svim sudionicima omogućeno elektroničko pregledavanje postera tijekom cijelog kongresa. E-posteri ne zahtijevaju printanje niti proizvodnju dodatnih materijala jer će cijeli rad biti prezentiran elektronički.

Svi autori bit će dodatno kontaktirani vezano za pripremu i tehničke detalje e-postera.

Sudionici će biti kontaktirani vezano za informacije o specifičnom vremenu i mjestu održavanja e-poster prezentacija. Informacije će također biti dostupne na našoj web stranici.

CROSS15 / 09.04. - 12.04.2019.