PRAVILA
i upute

Važni datumi

Croatian Student Summit 2017:
18.-21. TRAVNJA
2017.
Otvaranje prijave sažetaka:
Prosinac
2016.
Zatvaranje prijave sažetaka:
5. ožujka
2017.
Zatvaranje kasne prijave sažetaka:
19. ožujka
2017

Opća

PRAVILA

 • Svi sažeci i e-posteri moraju biti prijavljeni na engleskom jeziku.
 • Znanstveni odbor CROSS-a pregledat će sve zaprimljene sažetke. Nakon potvrde o prihvaćenosti rada, podnositelj sažetka dobit će upute o daljnjim koracima te informacije o rasporedu izlaganja.
 • Kongresna knjižica sažetaka će sadržavati opise plenarnih predavanja te sažetke radionica, sažetke sa satelitskih simpozija te sve prihvaćene usmene i poster prezentacije (uključujući prikaze slučajeva).
 • Svi sažeci moraju biti predani na engleskom jeziku prikladnim za objavljivanje (pravopisno ispravni i bez gramatičkih pogrešaka). Ako mislite da Vam je potrebna pomoć, molimo Vas da se prije prijave obratite kolegi kojemu je engleski materinji jezik ili profesoru/ici engleskog jezika.
 • Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljivani niti prezentirani ni na jednom drugom kongresu prije CROSS-a. Sažeci koji sadržavaju nove informacije i izmijenjeni sadržaj prethodno objavljenog ili prezentiranog rada neće se razmatrati, niti će biti prihvaćeni za prezentiranje.
 • Svaka osoba smije prijaviti najviše 3 sažetka kao izlažući autor.
 • Po prijavi, autor potvrđuje da je sažetak pregledan i da su sve navedene informacije točne, da prihvaća da se sadržaj sažetka više ne može mijenjati niti ispravljati, te da je svjestan da će sažetak biti objavljen točno kako je priložen.
 • Prilaganje sažetka predstavlja autorovu suglasnost za objavljivanjem njegovog rada (npr. u kongresnoj knjižici sažetaka, na internet stranici CROSS-a, u svrhu ostale promidžbe, itd.)
 • Podnositelj prijave sažetka („Podnositelj“) mora biti jedini autor rada ili mora biti vlasnik prava na sve informacije napisane u njegovom djelu. Objavljivanjem sažetka ne krše se nikakva prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva.
 • Podnositelj Organizacijskom odboru daje besplatno, neekskluzivno i neopozivo pravo na upotrebu, reprodukciju, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje te prikazivanje sadržaja rada.
 • Organizacijski odbor zadržava pravo da zabrani objavu svakog sažetka koji nije u skladu s gore navedenim pravilima.
 • Po prijavi, Podnositelj potvrđuje da su informacije o kontaktu odgovarajućeg autora spremljene u sustav ispravne. Navedenog će se autora obavještavati o trenutnom statusu sažetka. Također, navedeni je autor dužan obavještavati koautore o statusu sažetka.

Upute

za prijavu

Nemojte se zaboraviti registrirati prije prijave sažetka.
Molimo Vas da prije početka prijave pripremite sljedeće informacije:
 • Detalje o kontaktu prezentirajućeg autora
 • E-mail
 • Kućnu adresu
 • Telefon
 • Detalje o autoru i koautorima
 • Puno ime i prezime
 • Detalje o autorovoj pripadnosti: odjel, ime ustanove/bolnice, grad, saveznu državu te državu iz koje autor dolazi
Naslov sažetka - ograničen na 25 riječi Tekst sažetka - ograničen na 350 riječi Tema izlaganja za potrebe Znanstvenog Programa, svaki sažetak mora biti svrstan u jednu od sljedećih kategorija:
 1. Osnovno Znanstveno Istraživanje
 2. Kliničko Istraživanje
 3. Prikaz Slučaja
 4. Javnozdravstveno Istraživanje
 5. Tehničke Znanosti
 6. Ostalo

E-poster

Elektronički posteri ili e-posteri slični su tradicionalnim papirnatim posterima, osim što se prikazuju na LCD televizorima. Time je svim sudionicima omogućeno elektroničko pregledavanje postera tijekom cijelog Kongresa.

E-posteri će biti dostupni na e-poster stanicama na Kongresu, na internetnoj stranici CROSS-a 13 tijekom Kongresa te u online arhivi godinu dana od kraja Kongresa. Tako će svi zainteresirani moći jednostavno pronaći i skinuti postere u PDF formatu, ako im to dozvoli autor. Ovi posteri ne zahtijevaju printanje niti proizvodnju dodatnih materijala, jer će sav rad biti prezentiran elektronički.

Svi će autori biti dodatno kontaktirani vezano uz tehničke aspekte e-postera.

1. E-POSTER PREZENTACIJE

Niz različitih sažetaka bit će izabran za izlaganje tijekom e-Poster Prezentacija, koje će se tijekom Kongresa održavati na prvom katu glavne zgrade Fakulteta (Šalata 3b, Zagreb). Planirano je da se svaki dan prezentira deset e-postera te da izlaganje svakog od njih traje oko 5 minuta. Molimo Vas da dodatne informacije o posterima izabranim za izlaganje potražite u Programu na internet stranici CROSS-a 13. Svi na vrijeme učitani posteri bit će dostupni na Kongresu.

2. UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA

Molimo Vas da svoj poster prijavite kao PDF datoteku od jedne strane, portret orijentacije.

 • Format: PDF
 • U pikselima: 1080 širine x 1920 visine (portret orijentacija)
 • U cm: 45cm širine x 80 visine (portret orijentacija)
 • Veličina fonta: 16

Kako biste učitali Vaš poster, molimo Vas da pratite sljedeće korake:

 1. Napravite Vaš poster pomoću jednog od ponuđenih predložaka. Predloške ćete dobiti u e-mailu.
 2. Spremite Vaš poster kao PDF datoteku (File > Save as > PDF-file).
 3. Otvorite link u Vašem pozivnom e-mailu.
 4. Učitajte Vaš poster.

CROSS13 / 18.04. - 21.04.2017.

Prijavi se